Dokumenthanterare 2.0

Dokumenthanterare 2.0 (DocumentHandler) är ett plugin som används för att visa större mängder text i HAJK. Primär användning idag är för översiktsplaner men det skulle kunna användas för valfri textmängd.

Dokumenten tillverkas och konfigureras separat i fliken Dokumenthanterare 2.0. Dokumenten är fristående och kan användas i flera kartor.

Verktyget Dokumenthanterare 2.0 består av en menypanel samt ett dokumentfönster. Dessa konfigureras i administrationsverktyget under fliken Kartor > Verktyg och görs därmed individuellt per karta.

start_op

Konfigurera verktyget

verktygsinstallningar_dh_2 0

Konfigurera verktyget - Menyinställningar

redigera_meny

Knappen REDIGERA MENY öppnar ett fönster där menystrukturen och dess inställningar sätts.

Knappen NY MENYLÄNK skapar en tom rad längst ner i listan och raderna kan flyttas runt genom att ta tag i dem och dra dem till önskad placering. För att ta bort en menyrad används ikonen med soptunna.

Koppling

Varje menyrad kan kopplas till ett av följande fyra alternativ som avgör vad som händer när användaren klickar på den i klienten. meny_koppling

 • Koppla dokument
  • I klienten: Öppnar valt dokument i dokumentfönstret.
  • I admin: Välj önskat dokument i den lista som visas upp med alla tillgängliga dokument. Listan fylls med de dokument som ligger i mappen ..\mapservice\App_Data\documents.
 • Koppla karta och lager
  • I klienten: Kartan centrerar, zoomar och visar de lager som ställts in.
  • I admin: I den blanka rutan ska en kartlänk klistras in på formen enligt exempel nedan. Kartlänken får skapas separat, lämpligtvis via HAJKs verktyg "Länk till kartan"
   ?m=oversiktsplan&x=149000&y=6400000&z=1&l=1,27,39,76,50,213,216,214,49,79,217,29,207,36
 • Koppla webblänk
  • I klienten: Länken öppnas i ett nytt webbläsarfönster.
  • I admin: I den blanka rutan ska hela sökvägen för länken klistras in inklusive https:\\ etc.
 • Inget valt
  • I klienten: Menyn expanderar och visar underliggande menylänkar.
  • I admin: När detta alternativ valts ska de menylänkar som ska vara underliggande dras in under denna rad. En varningstriangel visas om man dragit in en rad under en annan rad som inte har valet "Inget valt".

meny_fel

Inställningar

Under ikonen med kugghjul kan man för varje menyrad ställa in ikon (med tillhörande text för tillgänglighetsanpassning) samt färg att visa bredvid menyraden. Ikonen anges med namnet från Material Icons. Färgen slår igenom både till vänster på menyraden och i aktuella fall det dokument som öppnas i dokumentfönstret. Om kugghjulet hör till en menyrad med kopplingen "Inget valt" så finns även ett val för att ange om submenyn ska vara expanderad vid start eller inte.

expanderad_submeny meny_installningar

Konfigurera verktyget - Generella inställningar

Fönsterbredd: Bredd i pixlar på verktygets fönster. Anges som ett numeriskt värde. Lämna tomt för att använda standardbredd.

Fönsterhöjd: Höjd i pixlar på verktygets fönster. Anges antingen numeriskt (pixlar), 'dynamic' för att automatiskt anpassa höjden efter innehållet eller 'auto' att använda maximal höjd.

Startdokument: Dokument som ska vara öppet när kartan öppnas. Lämnas tomt om inget dokument ska visas.

Paneltitel: Titel på dokumentverktygets panel. Detta visas högst upp i panelen.

Knapptitel: Text på knapp som öppnar verktyget.

Sökning aktiverad: Avgör om HAJK:s sökverktyg ska söka i dokumenten.

Utskrift aktiverad: Avgör om utskriftsfunktionen av dokument ska vara synlig i dokumentfönstret.

Stäng dokumentfönster vid klick på kartlänk: Avgör om dokumentfönstret automatiskt ska stängas när användaren klickar på en kartlänk i menyn. Observera att valet bara påverkar kartlänkar i menyn och inte kartlänkar i dokumentfönstret.

Visa 'Kartan laddar' dialog vid klick på kartlänk: Avgör om det ska komma upp en informationsruta om att kartan laddar när man klickat på en kartlänk. 

kartan_laddar

Konfigurera verktyget - Innehållsförteckning

Här anges generella inställningar för innehållsförteckningen. Dessa inställningar används om inte specifika inställningar angetts i respektive dokument. Inställningar i dokumenten överrider inställningar som görs här.

innehallsforteckning

Aktiverad: Avgör om dokumenten ska ha en innehållsförteckning.

Expanderad: Avgör om innehållsförteckningen ska vara expanderad när dokumenten öppnas.

Titel: Titel på innehållsförteckningen.

Antal kapitelnivåer: Antal kapitelnivåer som ska ingå i innehållsförteckningen.

Välj hur innehållsförteckningen skall skivas ut: Avgör hur innehållsförteckningen ska bete sig vid utskrift till pdf. Valet Hela skriver ut innehållsförteckning för alla dokument oavsett om dokumenten är inkluderade i utskriften eller ej. Valet Valda skriver endast ut innehållsförteckning för de dokument som är inkluderade i utskriften. Valet Inga tar inte med någon innehållsförteckning i utskriften.

Konfigurera verktyget - Faktaruta

Aktiverad möjliggör att ange en egen defaultfärg för faktarutor. Dessa inställningar används då om inte specifika inställningar angetts i respektive dokument. Inställningar i dokumenten överrider inställningar som görs här.

Observera att alla färger inte kan hanteras vid växling mellan dark/light-mode i HAJK. Denna funktionalitet behöver förbättras om den ska fungera fullt ut.

Bakgrundsfärg: Här anges färgen som visas som bakgrund i faktarutan.

Kantfärg: Här anges färgen som visas som skiljelinjer i faktarutan.

faktaruta

Skapa dokument

Dokumenten tillverkas och konfigureras separat i fliken/vyn Dokumenthanterare 2.0. Dokumenten är fristående och kan användas i flera kartor. För att se fliken Dokumenthanterare 2.0 behöver nedanstående rad finnas i config.json i Admin-mappen.

admin_config json flik

Generella dokumentinställningar

Generella dokumentinställningar kan redigeras för ett befintligt dokument genom att välja dokumentet i listan eller sätts direkt när ett nytt dokument skapas via knappen Nytt dokument.

nytt_dokument

Nytt dokument: När ett nytt dokument skapas anger man ett Dokumentnamn som blir dess filnamn. Namnet får inte innehålla åäö, specialtecken eller mellanslag.

Detta namn syns inte för användaren men används som ett id vid länkning. Det är också detta namn som syns i Admin i olika listningar. Detta id/filnamn kan inte redigeras i efterhand från Admin.

"Välj Karta" är en gammal rest som inte längre är relevant.

Observera att alla ändringar som görs i ett dokument måste sparas med den blå "Spara"-knappen som ligger överst i dokumentet.

generella_dokumentinstallningar

Titel: När dokumentet är skapat sätter man en titel som är den som visas överst i dokumentfönstret.

innehallsforteckning_admin

Innehållsförteckning: Inställningar för innehållsförteckning kan styras per dokument och överrider då de inställningar som angetts generellt för verktyget. Här anges om det ska finna en innehållsförteckning, om den ska vara expanderad, vilken titel den ska ha samt hur många rubriknivåer som ska visas i innehållsförteckningen.

Lägg till och hantera kapitel

kapitel

Kapitel som ska vara på den översta nivån läggs till genom knappen Huvudkapitel och i ett befintligt kapitel kan sedan underkapitel läggas till genom knappen Kapitel. Kapitelhierarkin har ingen teknisk begränsning i omfattning utan kan göras så djup man vill. För varje kapitel anges en rubrik som användaren ser samt ett id som används för att kunna länka till aktuellt kapitel.

hantera_kapitel

Kapitel kan flyttas ner eller upp inom sin nivå med de två pilarna till vänster i bilden ovan. De tre punkterna öppnar en dialogruta där man kan välja att flytta kapitlet till en annan plats inom samma dokument. Pilen längst till höger fäller ihop eller expanderar underliggande kapitel.

Nyckelord

nyckelord

Nyckelord kan läggas till i ett kapitel för att möjliggöra sökträff på ytterligare ord. Om sökning är aktiverad i dokumenthanteraren så är alla kapitelrubriker per default sökbara i HAJKs sökverktyg. Förutom träff på rubrik kan man alltså ange fler ord som ska ge träff i aktuellt kapitel. Ett ord i taget läggs till så vill man ange flera nyckelord i ett kapitel trycker man igen på plusknappen och lägger till nästa nyckelord.

Skriva och redigera text

formatera_text_ver2

Text kan antingen skrivas direkt i textfältet eller kopieras in från exempelvis ett worddokument. För att formatera texten markerar man aktuell text och väljer med respektive knapp önskat format av Fet, Kursiv, Understruken, Punktlista eller Nummerlista.

Det går att använda sig av mjuka respektive hårda radbryt i löptexten. Ett mjukt radbryt görs genom att hålla inne Shift och trycka Enter. Det ger då en ny rad utan marginal till raden ovanför. Ett hårt radbryt görs genom att trycka på Enter. Det ger då ett nytt stycke med marginal till stycket ovanför.

Eftersom det läggs marginaler runt alla p-taggar när de ritas ut i dokumentfönstret så blir det stora mellanrum om man lägger tomma rader i nya stycken. Tekniskt raderas därför alla förekomster av tomma stycken när man sparar. Vill man ha flera radbrytningar efter varandra får man använda sig av mjuka radbryt.

Faktarutor

Faktarutor är ett begrepp som används för en speciell form av formatering där vald text får en bakgrundsfärg och avgränsas med en skiljelinje över och under texten. Markera önskad text och klicka på knappen med citat-ikon.

faktaruta_admin

Inställning av färg överrider de inställningar som angetts generellt för verktyget och kan göra att dark/light-mode inte fungerar för dem. I Admin visas alla faktarutor med samma färg men den färg som angetts slår igenom i klienten och är den som användaren ser.

Svävartext

Det går att markera en text och ange en beskrivning som användaren ser när musmarkören förs över texten. Tryck på knappen för svävartext och skriv in i rutan den text som ska sväva. Markera sedan det ord eller text som beskrivningen hör till och tryck på OK.

svavartext_admin

Bilder

För att lägga till en bild så placera markören där bilden ska vara och tryck på knappen med bild-ikon.

bild

Sökväg: Det går att lägga till bilder på två sätt. Antingen genom att själv skriva in en komplett sökväg till en extern bild eller genom att välja en av bilderna som finns i listan som kommer upp när man ställer sig på raden med "Sökväg". Listan läser upp alla bilder som finns i mappen Upload i applikationens rotkatalog.

Bredd/Höjd: Bredd och Höjd läses av från vald bild och värdena fylls i automatiskt. Bilden blir i klienten aldrig bredare än vad fönstret är brett och om dess original är större så skalas den ner vid visningen. Det går bra att rensa fälten för Bredd och Höjd och då visas bilden automatiskt så stor som det får plats med bibehållna proportioner. Bilden visas aldrig större än dess original.

Alternativ text: Alt-text hjälper personer som använder skärmläsare, till exempel personer med nedsatt syn, att förstå innehållet på din webbplats. En bra alt-text är inte bara en bildtitel, utan förklarar vad som visas i bilden och gärna också bildens syfte i sammanhanget.

Beskrivning/Källa: Beskrivning och källa är två textfält där du skriver in text som ska visas under bilden. Det som skrivs i Beskrivning hamnar först och på raden under visas det som skrivits i Källa. Hela texten som ska visas behöver skrivas in, ex. "Foto: Nils Nilsson"

Placering: För varje bild anges hur den ska vara placerad på sidan. Följande val finns; Vänster, Center, Höger, Höger med text samt Vänster med text. De två sista valen möjliggör att texten flödar vid sidan av bilden.

Popup: Om popup aktiveras så görs bilden klickbar för användaren och kan då öppnas upp i sin originalstorlek. Runt bilden läggs en buffert och storleken (inklusive buffert) blir aldrig större än vad bildskärmen är.

Förhandsvisning: När man lägger till en bild visas den i Admin. De inställningar man gjort för bilden speglas dock inte i Admin utan får granskas i klienten.

Ändra inställningar: För att i efterhand ändra inställningar för en bild så klickar man på bilden och en separat inställningsruta kommer upp. Gör önskade ändringar och tryck på Stäng. Därefter behöver ändringarna godkännas genom att klicka på bilden en gång till så att den gröna "Godkänn ändringar"-rutan försvinner. Som med andra redigeringar behöver man alltid Spara ändringarna med den blå "Spara"-knappen överst på sidan.

bilder_andringar

Videoklipp

För att lägga till ett videoklipp så placera markören där videon ska vara och tryck på knappen med video-ikon. Inställningarna görs på samma sätt som för bild, se ovan, med något enstaka undantag.

video_admin

Ljudklipp

För att lägga till ett ljudklipp så placera markören där ljudklippet ska vara och tryck på knappen med musik-ikon. Inställningarna görs på liknande sätt som för bild, se ovan, men med något färre inställningar.

ljud_admin

Länkar

Det finns tre olika sorters länkar man kan lägga in i ett dokument. Det går att öppna en extern webbsida eller pdf i ett nytt fönster med hjälp av en webblänk. En dokumentlänk öppnar angivet dokument i dokumentfönstret. Kartlänken centrerar, zoomar och visar angivna lager i kartan.

Webblänk: En webblänk skapas genom att markera önskad text (den text som användaren ser istället för länkens url) och klicka på knappen med kvadrat-ikon. Skriv in hela länkens url i textfältet och bekräfta.

webblank

Dokumentlänk: En dokumentlänk skapas genom att markera önskad text (den text som användaren ser istället för länken till dokumentet) och klicka på knappen med dokument-ikon.Välj önskat dokument i den lista som visas upp med alla tillgängliga dokument. Listan fylls med de dokument som ligger i mappen ..\mapservice\App_Data\documents. Valbart är att vid behov även ange id för ett specifikt kapitel i dokumentet som öppnas. Länken går då till angivet dokument nedscrollat så att angivet kapitel visas överst i dokumentfönstret.

dokumentlank

Kartlänk: En kartlänk skapas genom att markera önskad text (den text som användaren ser istället för länken till kartan) och klicka på knappen med kart-ikon. Kartlänk skrivs/klistras in på formen enligt exempel nedan. Kartlänken får skapas separat, lämpligtvis via HAJKs verktyg "Länk till kartan"

?m=oversiktsplan&x=149000&y=6400000&z=1&l=1,27,39,76,50,213,216,214,49,79,217,29,207,36

kartlank

Länka från kartlager till dokument eller webb

På samma sätt som man kan länka mellan eller inom dokument så kan man också länka från en extern plats till ett dokument eller ett specifikt kapitel i ett dokument. Ett exempel på det är att objekt i ett kartlager kan innehålla länkar så när man infoklickar på ett objekt i kartan så kan man därifrån klicka sig vidare in i ett dokument. Ett kartobjekt kan också ha länkar till en extern webbsida.

infoklick

Länkarna till dokument ska sparas på formen nedan. I Göteborg har vi hanterat det genom att låta datahanteringen i FME plocka ihop det på rätt form och skriva ner länken för varje objekt i databasen.

lankar_struktur

I infoklicksrutan formateras länkarna genom att ange namnet på kolumnen i databasen följt av @@documenthandler. Det går bra att ha flera länkar för ett objekt men de behöver finnas i varsin kolumn. Länkarna i infoklicksrutan formateras med samma utseende som i dokumenten så man ser skillnad på om det är en dokumentlänk eller en webblänk.

Exempel: {intern_url_1@@documenthandler} {intern_url_2@@documenthandler} {extern_url@@documenthandler}

lankar