Lagerhantering

Användargränssnitt Lagerhantering

I lagerhanteraren hanterar användaren de lager som finns uppsatta i kartan. Administratören styr vilka lager som ska vara synliga i de olika kartorna. I lagerhanteraren kan användaren även få information om de olika lagren och om man i kartan använder sig av dokumenthanteraren kan man se i vilka kapitel som ett specifikt lager omnämns i.

Lagerhanteraren består av två flikar, Kartlager och Bakgrund (1). Bakgrundslagerna ligger alltid längst bak i kartan och det går bara att ha tänt ett åt gången. Det går heller inte att infoklicka på dessa lager i kartan. De vanliga kartlagerna kan ligga enskilt i lagerhanteraren eller vara indelade i grupper och undergrupper (2). Administratören kan ställa in om hela gruppen ska kunna tändas på en gång eller om endast de enskilda lagerna i en grupp kan tändas/släckas.

På ett lager kan det, beroende på om administratören lagt till det, finnas en ikon för mer information (3). Detta kan vara lite enklare metadata samt länk till hemsida/dokument med mer information (4). Om dokumenthanteraren är aktiverad i kartan visas även länk till de kapitel som är kopplade till lagret (5).

Det finns även möjlighet att se teckenförklaring samt ställa in transparens på ett lager genom att trycka på inställningsknappen på lagret (6). Om administratören skapat lagret som ett vektorlager och aktiverat filterfunktionaliteten så finns det möjlighet för användaren att skapa filter för att påverka vilka objekt som visas i kartan (7).

1_2 2

CQL-filter

Sedan Hajk 3.3 finns möjligheten att finjustera visning genom att nyttja CQL-filter. De anges i rutan med samma namn som finns under visningsalternativ för varje lager.

Om man exempelvis har ett lager som innehåller attributet postnummer kan vi filtera ut objekt som har ett specifikt postnummer genom att skriva postnummer LIKE '302%' i textfältet för CQL-filter. Konsultera dokumentationen för CQL för alla tillgängliga alternativ.

OBS: Viktigt för CQL för lagergrupper! För att nyttja CQL-filter för lagergrupper måste filter anges för varje lager som förekommer i listan LAYERS i requesten till WMS. Filteren ska separeras med semikolon och anges i samma ordning som lagren i anropet, parametern LAYERS. För att skapa ett filter som visar allt i ett lager kan man bara skriva INCLUDE, medan NOT INCLUDE döljer allt i lagret. I exemplet nedan har vi en lagergrupp med två lager: A och B. Filtret visar alla objekt i lager A vars värde i kolumnen 'fastighet' börjar med 'Ekan', samt döljer alla objekt för lager B.

fastighet LIKE 'Ekan%'; NOT INCLUDE
   ^           ^
 { Lager A }      { Lager B }

Administration Lagerhantering

 

I lagerhanteraren hanterar användaren de lager som finns uppsatta i kartan. Administratören styr vilka lager som ska vara synliga i de olika kartorna. I lagerhanteraren kan användaren även få information om de olika lagren och om man i kartan använder sig av dokumenthanteraren kan man se i vilka kapitel som ett specifikt lager omnämns i.

 

Konfiguration av lagerhantering sker i två steg i olika flikar i administrationsgränssnittet, Lager och Kartor. I första fliken definieras lagren upp och i andra fliken läggs lagren till i de kartor där användaren ska kunna se lagret. Där definieras även lagerstrukturen med grupper och undergrupper upp.

 

Konfiguration av lager

 

I fliken Lager konfigureras inställningar på de enskilda lagren upp. För att sätta upp ett nytt lager börjar man med att välja lagertyp i rullisten Välj lagertyp (1). Beroende på vilken typ man valt får man olika inställningsmöjligheter.

 

3

 

Inställningar för olika lagertyper

 

WMS-lager

 

Vektorlager

 

 

WMS-lager

 

Servertyp

 

Vissa servertyper kräver att lagerförfrågan/infoklick ser ut på ett visst sätt. Välj geoserver om servertypen är okänd, finns det stöd för

 
 • GeoServer
 • MapServer
 • QGIS-Server
 • ArcGIS
 

Url

 

Länk till den server och wms-service som ska användas. Exempel med Geoserver: https://domannamn.se/geoserver/wms. HAJK lägger sedan automatiskt till ?service=WMS&request=GetCapabilities för att hämta alla tillgängliga tjänster. För att få upp listan med tillgängliga lager och fortsätta konfigurationen så trycker man på knappen Ladda lager.

 

Välj workspace

 

Helt frivilligt om man vill använda detta, gäller bara om GeoServer är valt som servertyp. Klicka på Hämta workspace för att fylla listan med alla tillgängliga workspace. Välj sedan ett workspace för att minimera antalet lager som sedan hämtas från geoserver. Det kan snabba upp administrationen när man slipper vänta på en lång lista med alla tillgängliga lager i alla workspace. Vald workspace skrivs in i angiven URL för att filtrera så bara lager som tillhör den workspacen hämtas.

 

Version

 

Version av WMS som ska efterfrågas mot servern. Välj mellan 1.1.1 och 1.3.0Single tile går endast att välja vid 1.1.1. Vid Single tile hämtas hela kartfönstrets utbredning som en tile i en fråga mot servern, istället för att skicka multipla förfrågningar för mindre tiles.

 

Bildformat

 

Önskat bildformat som ska efterfrågas från servern, PNG och JPEG stöds i olika varianter.

 

Koordinatsystem

 

Välj vilket ett koordinat som lagret ska presenteras i.

 

Efterfråga hög DPI

 

Hämta kartbilder i hög upplösning vid skärmar som stödjer detta.

 

Single tile

 

Efterfrågar kartvyn som en tile istället för flera små. Kan ta lite längre tid men motverkar att symboler och text klipps av i skarvar mellan tiles.

 

Geowebcache

 

Bockar i om lagret är ett cachat geowebcache-lager i Geoserver. HAJK kommer då att lägga till ?tiled=true till wms-anropen och man får då tillbaka cahchade bilder från geowebcache istället för den direkta wms-tjänsten från Geoserver. Detta fungerar bara om man har aktiverat direktintegration med Geoserver WMS i Geoserver.

 

Välj lager

 

Bocka i ett eller flera wms-lager som ska ingå i ditt nyskapade lager. Väljer du flera lager kommer det automatiskt att skapas en lagergrupp i lagerhanteraren som användaren ser.

 

Inställningar för lager

 

Tryck på ett lager(den gröna boxen) för att få fram inställningar för lagret.

 

4

 

Här kan man fylla i det visningsnamn som kommer att visas som lagrets namn i lagerhanteraren. Klickar man i kryssrutan vid Infoklick kan användaren i kartan klicka på ett objekt och få upp en fönster med information om det. Som standard visas objektets alla attribut i fönstret, men administratören kan definiera vilka som ska visas i rutan som heter Inforuta. HTML och Markdown stöds i rutan samt så läggs attributvärden in med klammerparanteser {attributets_namn}. Om WMS-tjänsten har alternativa stilfiler kan man även välja vilken som ska användas vid rullisten Stil. Man kan även ange en ikon som kommer visas framför namnet i lagerhanteraren, sökvägen till bilden anges i Teckenförklaringsikon.

 
Sökning
 

Dessa inställningar används bland annat när man söker med hjälp av radie i sökverktyget.

 
 • Url: Länk till wfs-tjänst, exempelvis https://domannamn.se/geoserver/wfs
 • Sökfält: Fält för sökning.
 • Visningsfält: Fält som visas i sökresultat.
 • Utdataformat: Format för GetFeature-anrop. Exempelvis geojson
 • Geometrifält: Fält med geometri i wms-tjänsten. Exempelvis geom
 

Visningsnamn

 

Här kan man fylla i det visningsnamn som kommer att visas som lagrets namn i lagerhanteraren. Har man valt att lagret ska bestå av flera wms-lager så blir detta namnet på lagergruppen.

 

Upphovsrätt

 

Namn på upphovsrättsägare som fylls i här visas längst ner till höger i kartan om användaren trycker på copyright-symbolen.

 

Teckenförklaring

 

Här kan man ladda upp en egen teckenförklaring som en bildfil alternativt länka till en url med en åtkomlig bildfil. Lämnas detta fältet tomt kommer HAJK att automatiskt ta teckenförklaringen från WMS-tjänsten med ett getLegendGraphics-anrop.

 

Infoklick-format

 

Format som ska efterfrågas i GetFeatureInfo-anropet som sker när man klickar på ett objekt i kartan.

 

Infoklick sortera på attribut

 

Ange det attribut som ska användas för ordningen informationen presenteras i

 

Infoklick sortera fallande

 

Kryssa i rutan om det ska presenteras fallade Ö-A annars är det stigande A-Ö

 

Infoklick sorteringstyp

 

Anger hur sorteringen ska hantera värden i valt attribut, som text eller som nummer

 

Opacitet

 

Användaren kan själv styra genomskinligheten i kartlagret, men administratören kan fördefiniera ett värde som lagret har när kartan startas. Anges i decimaltal mellan 0-1, 1 är helt synligt.

 

Min zoom

 

Lägsta zoomnivå där lagret visas. OBS! Man anger den nivå i sitt gridset där lagret ska släckas. Om lagret inte ska visas för skalor över 1:2500 ska min i detta exempel sätta Min zoom till 1 om vi har dessa nivåer i vårt gridset.

 
 • 0=1:10000
 • 1=1:5000
 • 2=1:2500
 • 3=1:1000
 • 4=1:500
 

Max zoom

 

Högsta zoomnivå där lagret visas. OBS! Man anger den nivå i sitt gridset där lagret ska släckas. Om lagret inte ska visas för skalor under 1:2500 ska min i detta exempel sätta Max zoom till 2 om vi har dessa nivåer i vårt gridset.

 
 • 0=1:10000
 • 1=1:5000
 • 2=1:2500
 • 3=1:1000
 • 4=1:500
 

Infodokument

 

Bocka i kryssrutan för att visa enklare metadata för användaren. Det går att lägga in text samt länka till externa dokument för mer information.

 

Tidslinjedatum

 

Används av tidslinjevertyget för att visa förändring över tid.

 

Vektorlager

 

Dataformat

 

Välj vilken typ av datatjänst som ska användas för att hämta vektorlagret. Det kan vara antingen en WFS-tjänst eller en tjänst som levererar data som GeoJSON.

 

Url för WFS

 

Länk till den server och tjänst som ska användas. Exempel med Geoserver och WFS: https://domannamn.se/geoserver/wfs. HAJK lägger sedan automatiskt till ?service=WFS&request=GetCapabilities för att hämta alla tillgängliga tjänster. För att få upp listan med tillgängliga lager och fortsätta konfigurationen så trycker man på knappen Ladda.

 

Url för GeoJSON

 

Länk till en GeoJSON-fil eller en tjänst som levererar GeoJSON-data. Exempel på fil: https://domannamn.se/filnamn.json. Exempel på tjänst: https://domannamn.se/namn-på-tjänst. (Knappen Ladda har ingen funktion för GeoJSON.)

 

Lagerlista (WFS)

 

Välj ett vektorlager som ska användas. För att få information om vilka attribut som lagret innehåller kan man klicka på informationsknappen till vänster om lagret. Kan exempelvis vara till nytta vid konfiguration av inforuta.

 

Inforuta

 

Klickar man i kryssrutan vid Infoklickbar längre ner bland inställningarna kan användaren i kartan klicka på ett objekt och få upp en fönster med information om det. Som standard visas objektets alla attribut i fönstret, men administratören kan definiera vilka som ska visas i rutan som heter Inforuta. HTML stöds i rutan samt så läggs attributvärden in med klammerparanteser {attributets_namn}.

 

Filter

 

Vektorlager går att filtrera med hjälp av en filterfråga. I fältet Filterattribut väljs vilket attribut som filtreringen ska baseras på och i Filtervärde vilket värde som ska sökas ut. Värdet som väljs ut kan väljas att vara lika med eller skilt från det som skrivs in genom att välja operator vid Filterjämförare samt även större eller mindre än om det är numeriskt värde. Användaren kan även själv i lagerhanteraren filtrera om kryssrutan Filtrerbar längre ner bland inställningarna är ikryssad.

 

Utseende på symboler

 

Det finns möjlighet att stilsätta vektorobjekten antingen genom att ladda upp en ikon till punktobjekt eller att sätta färg och storlek på objekten. Vid Ikon laddas en bildfil upp som även kan förskjutas från objektet om man exempelvis vill ha en spets på ikonen rakt på punkten. Färg på linjer/kantlinjer och polygoner fylls i vid Linjefärg och Fyllningsfärg.

 

Etiketter

 

Det går att visa etiketter på vektorlager. Texten hämtas från ett attribut vars namn ställs in vid Attribut för text. Därefter går det att stilsätta texten med färg, storlek och centrering.

 

Opacitet

 

Användaren kan själv styra genomskinligheten i kartlagret, men administratören kan fördefiniera ett värde som lagret har när kartan startas. Anges i decimaltal mellan 0-1

 

Infodokument

 

Bocka i kryssrutan för att visa enklare metadata för användaren. Det går att lägga in text samt länka till externa dokument för mer information.

 

Konfiguration av karta

 

Konfiguration av vilka lager som ska ingå i en karta görs på fliken Kartor. Kartan som ska konfigureras väljs i rullist (1) och vilka lager som ska ingå definieras via knappen Lagermeny (2).

 

5

 

I vänsterspalten finns alla tillgängliga lager och för att lägga till ett lager till kartan bockar man i kryssrutan framför lagernamnet. Lagret lägger sig då i spalten till höger under inställningarna. Lagret går att flytta upp och ner genom att hålla inne och dra. Lägg till en ny lagergrupp genom att klicka på knappen Ny grupp (3). Det är sedan möjligt att dra in lager i grupperna man skapat. Kartlager som läggs längst upp i listan av valda lager och inte ligger i en lagergrupp kommer automatiskt att bli bakgrundslager i kartan.

 

6

 

Det går att klicka på både lagergrupper (4) och lager (5) i listan för att få upp mer inställningsmöjligheter.

 

7 8

 

Toggla-alla-knapp: Ger användaren möjlighet att tända/släcka alla lager i gruppen på en gång genom en kryssruta på gruppen.

 

Expanderad vid start: Låt gruppen vara öppnad från start så att användaren ser alla lager som ingår i gruppen.

 

9 10

 

Synlig vid start: Låt lagret vara tänd direkt från start

 

Övriga inställningar

 

Svart bakgrundskarta: Lägg automatiskt till en helt svart bakgrundskarta som användaren kan använda.

 

Vit bakgrundskarta: Lägg automatiskt till en helt vit bakgrundskarta som användaren kan använda.

Visa brödsmulor: Brödsmulor är små flikar längst ner i webbkartan som visar de lager som för tillfället är tända i kartan. Användaren kan välja att visa/dölja lagret direkt från brödsmulan. I brödsmulan finns även länk till kopplat kapitel i dokumenthanteraren om detta verktyg är aktiverat.